Brieven regering

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. kst-32455-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 455 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van

2012D34125

Brieven regering

Het onderzoek naar het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) en de beantwoording van de schriftelijke vragen van Spekman, Gesthuizen , Van Gerven en Schouw

Het onderzoek naar het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) en de beantwoording van de schriftelijke vragen van Spekman, Gesthuizen , Van Gerven en Schouw. het antwoord op de schriftelijke vraag 7 van het lid Spekman (PvdA) over de misstanden en de angstcultuur onder het personeel bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) (ingezonden

2012D17483

Brieven regering

Kabinetsreactie inzake het rapport van de onderzoekscommissie COA en aanbieding van het onderzoeksrapport

Kabinetsreactie inzake het rapport van de onderzoekscommissie COA en aanbieding van het onderzoeksrapport. de hoogte van het salaris van de overige directeuren van het COA heeft de Commissie geen opmerkelijke zaken vastgesteld. Het rapport geeft een uitvoerige beschrijving van de gang van zaken rond de voorgenomen benoeming van mevrouw Albayrak tot

2012D17479

Brieven regering

Reactie op het WODC-rapport "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet"

Reactie op het WODC-rapport "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet". veelal de meest complexe zaken. De resterende groep vreemdelingen maakt op dit moment geen deel (meer) uit van de caseload van de DT&V, onder meer wegens tijdens het terugkeertraject ingediende toelatingsaanvragen. Voor de volledigheid

2012D17176

Brieven regering

Vertrouwelijke brief over de zelfmoord van een man uit Burundi (zie verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 april 2012). De brief is ter VERTROUWELIJKE inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vertrouwelijke brief over de zelfmoord van een man uit Burundi (zie verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 april 2012). De brief is ter VERTROUWELIJKE inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 17 april 2012 Heden is ontvangen de

2012D17249

Brieven regering

Vertraging openbaarmaking rapport onderzoekscommissie COA

Vertraging openbaarmaking rapport onderzoekscommissie COA. kst-33042-9 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2012D17164

Brieven regering

Openbaarmaking Rapport onderzoekscommissie COA

Openbaarmaking Rapport onderzoekscommissie COA. kst-33042-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april

2012D16863

Brieven regering

Uitspraak van het het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) m.b.t. leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een vraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.

Uitspraak van het het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) m.b.t. leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een vraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.. kst-32175-28 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie Nr. 28

2012D17355

Brieven regering

Reactie op verzoek van de commissie voor Binnenlandse Zaken om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet

Reactie op verzoek van de commissie voor Binnenlandse Zaken om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet. kst-32824-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 824 Integratiebeleid Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR

2012D14923

Brieven regering

Berichtgeving inzake het werkbezoek van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan Angola

Berichtgeving inzake het werkbezoek van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan Angola. kst-19637-1512 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1512 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2012D14679

Brieven regering

Rapport Marktconsultatie Inburgering

Rapport Marktconsultatie Inburgering. een eerste peiling en is dus niet opgezet als een representatief onderzoek. De resultaten ervan moeten tegen deze achtergrond worden beschouwd. Conclusies onderzoek Voor de resultaten van de peiling verwijs ik naar het bijgevoegde onderzoeksrapport. De belangrijkste wil ik hier belichten. In het aanbod aan

2012D14805

Brieven regering

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2012 over het voorkomen van een uitzetting door de burgemeester Giessenlanden

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2012 over het voorkomen van een uitzetting door de burgemeester Giessenlanden. kst-19637-1519 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1519 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE,

2012D15769

Brieven regering

Afschrift van twee brieven aan de burgemeester van de gemeente Giessenlanden m.b.t. het 1F-beleid

Afschrift van twee brieven aan de burgemeester van de gemeente Giessenlanden m.b.t. het 1F-beleid. kst-19637-1511 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1511 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2012D13534

Brieven regering

Uitstelbericht n.a.v. het verzoek Berndsen op het rapport ‘Wachten op je toekomst’ van de Kinderombudsman

Uitstelbericht n.a.v. het verzoek Berndsen op het rapport ‘Wachten op je toekomst’ van de Kinderombudsman. kst-31839-193 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2012D13073

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Raad van Bestuur Fier Fryslân inzake de bestrijding misbruik B9-regeling

Afschrift van de brief aan de Raad van Bestuur Fier Fryslân inzake de bestrijding misbruik B9-regeling. nds-tk-2012D13091 2012D13091 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2012 Op 18 januari jl. zond de Voorzitter van de Raad van Bestuur van opvangorganisatie Fier Fryslân, mede namens elf andere

2012D13091

Naar boven