Gang

Wetsvoorstel Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en een aantal andere wetten worden gewijzigd om de organisatorische aansluiting tussen het praktijkonderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), het mavo en het mbo te kunnen versterken. School- en instellingsbesturen worden beter in staat gesteld de gevolgen van (de zeker in krimpregio's) dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs op te kunnen vangen. Het voorstel voorziet daarom in regels om bestuurlijke samenwerking en bestuursoverdracht eenvoudiger te maken. Diverse bepalingen uit de WVO en de WEB vormen op cruciale onderdelen een belemmering voor het effectief laten zijn van de samenwerking tussen onderwijsbesturen en instellingen, aldus de toelichting. Dit wetsvoorstel richt zich op het wegnemen van die belemmeringen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 129
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Wetsvoorstel stond geagendeerd voor 8 jl. Plenaire behandeling is uitgesteld i.v.m. recente ontvangst van derde nota van wijziging.  Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, de nota n.a.v. het verslag is nog niet ontvangen.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:50 - 15:51

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 15 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november te 10.00 uur. 

 3. 29 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 4. 19 november 2020

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, de nota n.a.v. het verslag is nog niet ontvangen. 

 7. 11 februari 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 16 juni 2021

  Plenaire vergadering: Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 22 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 11. 23 juni 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 24 juni 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. Wetsvoorstel stond geagendeerd voor 8 jl. Plenaire behandeling is uitgesteld i.v.m. recente ontvangst van derde nota van wijziging.  Ter informatie. 

 13. 29 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten