Gang

Wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Het wetsvoorstel omvat een structurele aanpak met als hoofddoel het realiseren van een gunstige of – waar dat nog niet mogelijk is – een verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitattypen. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000-gebieden, die extra worden beschermd onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Vervolgens moet deze gunstige staat worden behouden. Het belang van de biodiversiteit in Nederland en in Europa, die ook de basis vormt van de voedselketen en intrinsiek een belangrijke waarde vertegenwoordigt, staat hierbij centraal. De structurele aanpak is met het oog op de huidige staat van de natuur en de trend van biodiversiteitsverlies dan ook een onontkoombare noodzaak.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 96
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:39

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:15 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 14:20 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De regering verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, aansluitend op en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Duurzame aanpak stikstof.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Wetgevingsproces

 1. 12 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De regering verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, aansluitend op en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Duurzame aanpak stikstof.  

 3. 15 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 4. 27 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 5 november 2020

  Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 9 november 2020

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 2 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 2 december 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 9 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 11. 15 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 16 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 13. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten