Wetsvoorstel

Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018

De richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie ertoe in nationale wetgeving vast te leggen dat de nationale mededingingsautoriteit onafhankelijk is, middelen heeft om haar taken uit te voeren, en de noodzakelijke bevoegdheden heeft voor de handhaving van het mededingingsrecht. Bovendien bevat de richtlijn bepalingen die de mogelijkheden voor mededingingsautoriteiten om samen te werken, versterken.

Activiteiten

24 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:15

22 sep 2020
03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 juni 2020 te 12.00 uur.

12:30 - 13:30

26 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

25 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
25 jun 2020

Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 sep 2020

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
24 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11) (35467)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten