Gang

Wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Dit wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan. Hierbij is rekening gehouden met de vereisten die onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze wet moet ook een duidelijk juridisch kader en mogelijkheden voor gegevensuitwisseling bieden zodat ernstige vormen van criminaliteit en ondermijning beter kunnen worden aangepakt.

Het wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken. Het gaat dan om vraagstukken als inbreuken op de integriteit van het financiële stelsel, van witwas- of fraudeconstructies, van georganiseerde criminaliteit, en van complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid. Een integrale aanpak vergt veelal dat partijen met elkaar gegevens uitwisselen en samen verwerken om hieruit nieuwe informatie af te leiden voor de inzet van hun taken en bevoegdheden. De praktijk laat echter zien dat samenwerkingsverbanden bij het gezamenlijk verwerken van gegevens op knelpunten stuiten.

Samenwerkingsverbanden in de context van deze wet zijn verbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen. Daarbij zijn op dit moment de volgende samenwerkingsverbanden aangewezen: Het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH).

De WGS is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan worden bepaald welke andere samenwerkingsverbanden ook onder deze kaderwet zullen vallen. Daarbij worden de deelnemende partijen aangewezen, wordt concreet gemaakt wat het “zwaarwegende algemene belang” is waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en wordt de werkwijze van het samenwerkingsverband vastgesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

Tijd activiteit: 15:00 - 19:00

Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 7 december 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 mei 2020.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

 1. 24 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 mei 2020. 

 4. 27 mei 2020

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 28 mei 2020

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (verplaatst naar 27 mei 2020)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 4 november 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 7 december 2020.  

 7. 7 december 2020

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 7 december 2020

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (vervroegd naar 14.00 uur)

  Wetgevingsoverleg

 9. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten