Wetsvoorstel

Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

Het initiatiefwetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers krijgen een plicht tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies aan de ondernemingsraad en in het bestuursverslag. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt de wettelijke taak om het parlement elke twee jaar te informeren over de ontwikkelingen van de loonkloof in Nederland.

Activiteiten

02 feb 2021
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

17:00 - 18:03

17 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:15

16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

12:00 - 13:00

13 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november 2020 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

07 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:35 - 13:40

Wetgevingsproces

07 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 nov 2020

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 dec 2020

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

11 dec 2019
Download Kansspelen
29 jan 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten