Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van der Ham Financiering lokale omroep

De indiener van dit wetsvoorstel is van mening dat de ontoereikende doorgifte van de door het rijk aan de gemeenten ten behoeve van lokale omroep ter beschikking gestelde middelen reden is om te komen tot een rechtstreekse financiering van de lokale publieke omroep.
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de middelen die thans in het gemeentefonds zijn gestort ten behoeve van lokale omroep worden uitgenomen en rechtstreeks aan de lokale omroep worden overgemaakt.
De gemeenten spelen wel een rol bij het aanwijzen van de lokale omroep die in een concrete gemeente (of samenwerkingsverband van gemeentes) geacht moet worden de lokale omroep voor die gemeente(n) te zijn. Dat is op dit moment reeds geregeld in artikel 42, volgens hetwelk het Commissariaat voor de Media zendtijd kan toewijzen aan een lokale omroepinstelling nadat de desbetreffende gemeente(n) hierover advies hebben uitgebracht.
Dit wetsvoorstel verbreedt deze procedure met toewijzing van financiële middelen, waardoor niet alleen de zendtijd, maar ook de (rechtstreekse) financiering van de lokale omroep gekoppeld wordt aan het advies, dat eens per vijf jaar wordt uitgebracht. Gemeente noch Commissariaat mogen daarbij inhoudelijke, programmatische eisen stellen, anders dan de eisen die in de Mediawet zijn of kunnen worden gesteld.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot actie initiatiefnemer (besluit 4 maart 2010)

14:00 - 15:30

04 mrt 2010

Wetgevingsproces

31 okt 2006
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
18 jan 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten