Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit voorstel heeft als doel tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Met dit Tranisitiefonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik. Daarnaast wil het kabinet maatregelen financieren die bijdragen aan het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het tijdig voldoen aan de Kaderrichtlijn water en maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. De minister verzoekt de Kamer om de wet snel te behandelen, zodat het fonds in het begrotingsjaar 2024 gebruikt kan worden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 79
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 17:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:30 - 20:41

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de week voor het meireces.  Het eindverslag van de wetgevingsrapporteurs Van Campen (VVD) en Bromet (GL) zal zodra dat gereed is middels een e-mailprocedure ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd. Indien het eindverslag wordt vastgesteld zal het daarna openbaar gemaakt worden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:40 - 16:35

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2023 te 12.00 uur.  De commissie heeft besloten om een technische briefing over deze wet te organiseren verzorgd door ambtenaren van de ministeries van LNV en Financiën, voorafgaand aan de inbreng voor het wetgevingsverslag op 22 februari 2023.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:14 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: De wetgevingsrapporteurs Van Campen (VVD) en Bromet (GroenLinks) verzoeken met een behandelvoorstel te komen en een voorstel te doen over de wijze waarop zij invulling willen geven aan hun rapporteurschap bij de eerstvolgende procedurevergadering na het kerstreces.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 15 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 21 december 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: De wetgevingsrapporteurs Van Campen (VVD) en Bromet (GroenLinks) verzoeken met een behandelvoorstel te komen en een voorstel te doen over de wijze waarop zij invulling willen geven aan hun rapporteurschap bij de eerstvolgende procedurevergadering na het kerstreces. 

 4. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 25 januari 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2023 te 12.00 uur.  De commissie heeft besloten om een technische briefing over deze wet te organiseren verzorgd door ambtenaren van de ministeries van LNV en Financiën, voorafgaand aan de inbreng voor het wetgevingsverslag op 22 februari 2023. 

 6. 15 februari 2023

  Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 7. 22 februari 2023

  36277 Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 14 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 6 april 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de week voor het meireces.  Het eindverslag van de wetgevingsrapporteurs Van Campen (VVD) en Bromet (GL) zal zodra dat gereed is middels een e-mailprocedure ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd. Indien het eindverslag wordt vastgesteld zal het daarna openbaar gemaakt worden. 

 10. 6 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 12 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 18 april 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 13. 19 april 2023

  Plenaire vergadering: Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 14. 10 mei 2023

  Plenaire vergadering: Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) (Antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 15. 16 mei 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 16. 16 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 17 mei 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

 18. 17 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten