Wandelgang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit voorstel heeft als doel tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Met dit Tranisitiefonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik. Daarnaast wil het kabinet maatregelen financieren die bijdragen aan het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het tijdig voldoen aan de Kaderrichtlijn water en maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. De minister verzoekt de Kamer om de wet snel te behandelen, zodat het fonds in het begrotingsjaar 2024 gebruikt kan worden.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2023 te 12.00 uur.  De commissie heeft besloten om een technische briefing over deze wet te organiseren verzorgd door ambtenaren van de ministeries van LNV en Financiën, voorafgaand aan de inbreng voor het wetgevingsverslag op 22 februari 2023.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:14 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: De wetgevingsrapporteurs Van Campen (VVD) en Bromet (GroenLinks) verzoeken met een behandelvoorstel te komen en een voorstel te doen over de wijze waarop zij invulling willen geven aan hun rapporteurschap bij de eerstvolgende procedurevergadering na het kerstreces.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 15 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 december 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

 4. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 25 januari 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

 6. 22 februari 2023

  36277 Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven