Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van BZK inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om - vooruitlopend op formele autorisatie door beide Ka-mers - uitvoering te geven aan de in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen maatregelen.

Wetgevingsproces

08 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
13 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
22 apr 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (TK 35801)

Inbreng feitelijke vragen