Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches

Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang van hun kinderen op zich nemen, gaan vallen onder de Wet Kinderopvang. Deze zogenoemde ouderparticipatiecrèches (opc's) krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang: de opleidingseis voor beroepskrachten en het vaste-gezichtencriterium. In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit aantonen. Deze kwaliteitseisen worden opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere vastleggen hoe zij in scholing van de ouders voorzien, stabiliteit bieden aan de kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn. Alle andere huidige en toekomstige voor kinderopvang geldende kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s. Ouders die gebruik maken van de al bestaande ouderparticipatiecrèches behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Op dit moment zijn er in Amsterdam en Utrecht in totaal zeven ouderparticipatiecrèches. Wanneer een nieuwe opc wordt opgericht, geldt een aanloopperiode van twee jaar voordat ouders aanspraak kunnen maken kinderopvangtoeslag. De toezichthouder gebruikt deze periode om continuïteit- en kwaliteitsonderzoeken bij de nieuwe opc uit te voeren.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
03 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 november 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:15

27 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:15 - 16:30