Gang

Wetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof

Voorstel voor een oplossing voor de stikstofcrisis door te zorgen voor daadwerkelijke daling van de stikstofuitstoot op de lange termijn en voor versterking van de natuur. Dan kan er weer gebouwd worden en bereikt de natuur een staat van goede instandhouding. De goede staat van instandhouding van de natuur kan gerealiseerd worden door de volgende maatregelen:
- Er worden langetermijndoelen gesteld voor de totale, landelijke stikstofemissie, verdeeld over alle betrokken sectoren;
- Een wettelijke grondslag voor een subsidieregeling, bedoeld voor warme sanering van veehouderijen en ondersteuning van de transitie naar duurzame landbouw;
- Regels voor betere monitoring van zowel de stikstofdepositie als de versterking van de natuur met mogelijkheid tot bijstelling van beleid;
- Een positieflijst van projecten die wél mogen worden gerealiseerd mits ze onder de drempelwaarde vallen die is ingevoerd door de Spoedwet aanpak stikstof;
- Wettelijke verankering van uitbreiding van natuurgebieden;
- Versterking van de natuur door daarvoor een subsidieregeling in te stellen waardoor eerder geschrapte plannen voor uitbreiding van natuurgebieden toch kunnen worden uitgevoerd.
De langetermijndoelen zijn een kader waar andere maatregelen uit voort moeten komen. Deels staan deze maatregelen in dit wetsvoorstel, maar deels ook niet.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 32
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:16 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De initiatiefnemers verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, voorafgaand en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering.   De initiatiefnemers hebben geen behoefte aan een week tussen de eerste termijn van de Kamer en hun beantwoording, zoals gebruikelijk is bij de behandeling van initiatiefwetsvoorstellen.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 22 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 mei 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 6 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 4. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De initiatiefnemers verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, voorafgaand en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering.   De initiatiefnemers hebben geen behoefte aan een week tussen de eerste termijn van de Kamer en hun beantwoording, zoals gebruikelijk is bij de behandeling van initiatiefwetsvoorstellen. 

 5. 5 november 2020

  Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 9 november 2020

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 2 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 2 december 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 10. 16 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten