Wetsvoorstel

Wet duurzame aanpak stikstof

Voorstel voor een oplossing voor de stikstofcrisis door te zorgen voor daadwerkelijke daling van de stikstofuitstoot op de lange termijn en voor versterking van de natuur. Dan kan er weer gebouwd worden en bereikt de natuur een staat van goede instandhouding. De goede staat van instandhouding van de natuur kan gerealiseerd worden door de volgende maatregelen:
- Er worden langetermijndoelen gesteld voor de totale, landelijke stikstofemissie, verdeeld over alle betrokken sectoren;
- Een wettelijke grondslag voor een subsidieregeling, bedoeld voor warme sanering van veehouderijen en ondersteuning van de transitie naar duurzame landbouw;
- Regels voor betere monitoring van zowel de stikstofdepositie als de versterking van de natuur met mogelijkheid tot bijstelling van beleid;
- Een positieflijst van projecten die wél mogen worden gerealiseerd mits ze onder de drempelwaarde vallen die is ingevoerd door de Spoedwet aanpak stikstof;
- Wettelijke verankering van uitbreiding van natuurgebieden;
- Versterking van de natuur door daarvoor een subsidieregeling in te stellen waardoor eerder geschrapte plannen voor uitbreiding van natuurgebieden toch kunnen worden uitgevoerd.
De langetermijndoelen zijn een kader waar andere maatregelen uit voort moeten komen. Deels staan deze maatregelen in dit wetsvoorstel, maar deels ook niet.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 4
DENK 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

17 dec 2020
10 dec 2020
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:16 - 13:30

02 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:05 - 14:06

02 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

11:15 - 12:15

05 nov 2020
Technische briefing

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit: Behandeld.

17:00 - 18:30

14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De initiatiefnemers verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, voorafgaand en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering.   De initiatiefnemers hebben geen behoefte aan een week tussen de eerste termijn van de Kamer en hun beantwoording, zoals gebruikelijk is bij de behandeling van initiatiefwetsvoorstellen.

11:15 - 12:15

06 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:30 - 15:45

18 mei 2020

Wetgevingsproces

22 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
06 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
05 nov 2020

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Technische briefing
09 nov 2020

Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 dec 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
16 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 dec 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten