Wetsvoorstel

Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

Het afpakken van crimineel vermogen dat is weggestopt in een andere Europese lidstaat worden vereenvoudigd en versneld door de Europese Confiscatieverordening. Met dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast ter uitvoering van deze verordening. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen voor het zomerreces in een wetgevingsoverleg.

12:15 - 13:15

11 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 maart 2020.

14:30 - 16:00

03 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

21 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 mrt 2020

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

24 feb 2020
Download Advies OM
24 feb 2020
Download Advies Politie
Alle documenten