Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Bij bevolkingsonderzoeken moet niet alleen worden gedacht aan de collectieve onderzoeken die voor een groot deel van de bevolking worden uitgevoerd, zoals de onderzoeken naar darmkanker. Het kan ook gaan om preventief gezondheidsonderzoek dat een individu op eigen initiatief en kosten ondergaat. Dit wetsvoorstel heeft tot doel meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd worden de nodige waarborgen gecreëerd om de kwaliteit van het preventief gezondheidsonderzoek te waarborgen en deelnemers te beschermen tegen de nadelen en risico's van preventief gezondheidsonderzoek.

Activiteiten

In afwachting van een nota van wijziging.
19 mei 2021
12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een plenair debat of wetgevingsoverleg, te houden voor het zomerreces 2021. N.a.v. de ontvangen nota van wijziging zal aan de staatssecretaris worden verzocht een 'wijzigingen bijhouden document' naar de Kamer te sturen, waarin alle wijzigingen in het wetsvoorstel zijn verwerkt. De commissie wenst dit document te ontvangen voordat het wetsvoorstel wordt behandeld.

10:15 - 11:30

12 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14:00 uur.

10:15 - 11:30

06 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:15 - 14:30

Wetgevingsproces

04 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
06 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 mrt 2020

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (TK 35384)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 okt 2020

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten