Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Dit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Omgevingswet, enkele wetten die ook al gewijzigd worden met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986) en een aantal andere wetten in verband met twee stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).
In verband met deze stelselwijzigingen beoogt dit wetsvoorstel in de eerste plaats een goede afstemming tussen de Awb en de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen. Ten tweede wordt voorgesteld de in de Awb vervatte medewerkingsplicht aan toezichthouders aan te vullen met de mogelijkheid om overtreding van deze medewerkingsplicht bestuurlijk te handhaven door middel van een last onder bestuursdwang. Tot slot bevat dit voorstel enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van de algemene nadeelcompensatieregeling van de Awb.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 133
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 09:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 9 november 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020 in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Verslag uitgebracht op 27 september 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 10 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 12 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019. 

 4. 26 september 2019

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Verslag uitgebracht op 27 september 2019. 

 6. 18 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 19 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 22 januari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 

 9. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces. 

 10. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020 in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 11. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 9 november 2020. 

 12. 9 november 2020

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 13. 11 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor stemmingen. 

 14. 17 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 15. 17 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten