Wetsvoorstel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Dit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Omgevingswet, enkele wetten die ook al gewijzigd worden met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986) en een aantal andere wetten in verband met twee stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).
In verband met deze stelselwijzigingen beoogt dit wetsvoorstel in de eerste plaats een goede afstemming tussen de Awb en de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen. Ten tweede wordt voorgesteld de in de Awb vervatte medewerkingsplicht aan toezichthouders aan te vullen met de mogelijkheid om overtreding van deze medewerkingsplicht bestuurlijk te handhaven door middel van een last onder bestuursdwang. Tot slot bevat dit voorstel enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van de algemene nadeelcompensatieregeling van de Awb.

Activiteiten

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

22 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14:30 - 16:00

19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

18 dec 2019
09 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Verslag uitgebracht op 27 september 2019.

14:30 - 16:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019.

14:30 - 16:00

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

10 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
Week 36

Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

12 jul 2019
Download Advies ATR
12 jul 2019
Download Advies G4
12 jul 2019
Download Advies IPO
12 jul 2019
Download Advies NEPROM
12 jul 2019
Download Advies VNG
12 jul 2019
Download Advies Eneco
12 jul 2019
Download Advies ProRail
12 jul 2019
Download Advies NWEA
12 jul 2019
Download Advies UvW
12 jul 2019
Download Advies RvdR
12 jul 2019
Download Advies NVvR
Alle documenten