Wetsvoorstel

Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

De financiële belangen van de Europese Unie worden op dit moment niet in alle lidstaten op vergelijkbare wijze strafrechtelijk beschermd. Daarnaast zijn de maatregelen tegen fraude niet overal voldoende afschrikwekkend. Dit brengt het risico met zich mee dat personen die strafbare feiten (willen) plegen, hiervoor uitwijken naar lidstaten die een minder streng strafrechtelijk stelsel hanteren.
Europa heeft daarom minimumregels vastgesteld voor het omschrijven van strafbare feiten en voor sancties ter bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Doel is de bescherming tegen deze strafbare feiten te verhogen. Deze regels moeten uiterlijk op 6 juli 2019 door de lidstaten op nationaal niveau zijn omgezet.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

12 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:30

28 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019.

11:30 - 13:00

05 jun 2019
05 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

13 jun 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

08 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2019

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten