Wetsvoorstel

Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving.
De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen. Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

Activiteiten

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:30 - 16:45

13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Een technische briefing vindt heden plaats.

10:15 - 11:15

13 dec 2018
Technische briefing

Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Besluit: Behandeld.

11:15 - 12:15

20 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2019 te 10.00 uur.

10:45 - 11:30

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

Week 46
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2018

Ambtelijke technische briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Technische briefing
20 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jan 2019

Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 nov 2019

Plenaire vergadering: Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

20 sep 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten