Wetsvoorstel

Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Voor politieke ambtsdragers (ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt voortdurend tot discussies, in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. In deze wet worden deze voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de WW, ZW en WIA.

Activiteiten

17 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:00 - 12:00

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

01 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten