Wetsvoorstel

Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Voor politieke ambtsdragers (ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt voortdurend tot discussies, in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. In deze wet worden deze voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de WW, ZW en WIA.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:35 - 14:45

17 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:00 - 12:00

Wetgevingsproces

01 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
17 mei 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 sep 2019

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018) (34943)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien