Gang

Wetsvoorstel Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Voor politieke ambtsdragers (ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt voortdurend tot discussies, in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. In deze wet worden deze voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de WW, ZW en WIA.

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:35 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 1 mei 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 mei 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.  

 3. 20 juni 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 4 juli 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14.00 uur.  

 5. 26 september 2019

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018) (34943)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Niet controversieel verklaren. 

 7. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Vervallen 

Documenten