Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

In het Regeerakkoord (RA) is een enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ten behoeve van Klimaat. Er is een splitsing aangebracht in besluitvorming over de besteding van de enveloppe tussen de middelen in 2018 en de middelen in 2019 en verder. Voor de middelen in 2019 en verder geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt een bijdrage van € 95 mln. uit de envelop in het jaar 2018. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen.Activiteiten

13 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:00

22 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 maart 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

In afwachting van de antwoorden van de regering op de lijst met vragen.

Wetgevingsproces

09 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
13 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
29 mrt 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (TK 34902)

Inbreng feitelijke vragen