Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Albert de Vries Wet bestrijding krimpproblematiek

De krimpregio’s hebben te maken met het wegtrekken van jongeren, een procentuele toename van het aantal ouderen, een daling van de potentiele beroepsbevolking, een daling van het aantal hoger opgeleiden en de daling van het aantal huishoudens. Deze ontwikkelingen leiden tot mismatches tussen vraag en aanbod op het terrein van de arbeidsmarkt, wonen, zorg en onderwijs. In krimpregio’s wonen bovendien relatief veel mensen met een zorgbehoefte. De initiatiefwet pleit ervoor om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. Dat is nu vaak niet mogelijk vanwege de knellende wet- en regelgeving op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Met dit wetsvoorstel wordt een afwijkingsbevoegdheid gecreëerd van bepalingen in of krachtens een aantal wetten voor een krimpgemeente die daartoe een aanvraag doet bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

04 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

16:00 - 17:00

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:10 - 23:59

06 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

17:30 - 18:15

Wetgevingsproces

12 jul 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering