Wetsvoorstel

Wijziging regeling ouderbijdrage peuterspeelzaal bij deelname aan voorschoolse educatie en wijziging schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Artikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt zodanig gewijzigd, dat de wettelijke maximering van de ouderbijdrage voorschoolse educatie alleen geldt voor ouders van doelgroepkinderen, zoals tot 1 januari 2011 ook het geval was.
Ten slotte wijzigt dit wetsvoorstel tevens artikel 165 van de WPO waarmee wordt geregeld dat de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal alleen nog nodig is wanneer de activiteiten ter bevordering van de Nederlandse taal volledig buiten de reguliere onderwijstijd plaatsvinden.
De Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid is gepubliceerd in het Staatsblad 2010, nummer 296.

Activiteiten

18 jan 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

13:25 - 23:59

24 jan 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:02 - 23:59

26 jan 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 maart a.s. 10.00 uur

10:00 - 11:00

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.

14:00 - 15:30

21 jun 2012
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (na het zomerreces)

10:00 - 11:00

04 jul 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

12:50 - 23:59

04 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling

10:00 - 11:00

30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.

10:00 - 11:30

05 sep 2018
In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.

Wetgevingsproces

17 jan 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 mrt 2012

Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
21 jun 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 okt 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 sep 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten