Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Samsom en Voordewind Versterking positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Het initiatiefvoorstel strekt ertoe een toelatingsgrond in de Vreemdelingenwet te introduceren voor in Nederland geworteld geraakte kinderen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers die met uitzetting worden bedreigd. Daartoe roept het initiatiefvoorstel twee regimes in het leven voor kinderen die de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt en die zich niet aan het toezicht hebben onttrokken. In het eerste regime gaat het om vreemdelingen die feitelijk behoren of hebben behoord tot het gezin van een vreemdeling van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel bij onherroepelijke beschikking is afgewezen. Het tweede regime heeft betrekking op vreemdelingen die als alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland zijn gekomen. Voor beide regimes geldt dat de vreemdeling gedurende acht (eerste regime) dan wel vijf jaren (tweede regime) in Nederland heeft verbleven mede vanwege aan de overheid toe te rekenen handelen of nalaten.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

13:00 - 15:30

06 jun 2012
30 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: De minister van Immigratie, Integratie en Asiel om een brief vragen opheldering te geven over de vraag in welk licht de Kamer de uitspraken door de minister, in relatie tot de Wortelingswet en de reeds eerder besproken moties, moet zien en of deze uitspraken al dan niet consequenties hebben voor bestaande dossiers.

13:30 - 15:00

24 apr 2012
07 mrt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 maart 2012.

13:30 - 14:30

01 nov 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

28 okt 2011
Het wetsvoorstel is ingediend
01 nov 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 mrt 2012

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
29 mrt 2012

Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mei 2012

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
06 jun 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2012

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten