Gang

Wetsvoorstel Versterking positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Het initiatiefvoorstel -Samsom en Voordewind strekt ertoe een toelatingsgrond in de Vreemdelingenwet te introduceren voor in Nederland geworteld geraakte kinderen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers die met uitzetting worden bedreigd. Daartoe roept het initiatiefvoorstel twee regimes in het leven voor kinderen die de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt en die zich niet aan het toezicht hebben onttrokken. In het eerste regime gaat het om vreemdelingen die feitelijk behoren of hebben behoord tot het gezin van een vreemdeling van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel bij onherroepelijke beschikking is afgewezen. Het tweede regime heeft betrekking op vreemdelingen die als alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland zijn gekomen. Voor beide regimes geldt dat de vreemdeling gedurende acht (eerste regime) dan wel vijf jaren (tweede regime) in Nederland heeft verbleven mede vanwege aan de overheid toe te rekenen handelen of nalaten.
De leden Piri (PvdA) en Ceder (CU) hebben de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Samsom en Voordewind overgenomen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: De minister van Immigratie, Integratie en Asiel om een brief vragen opheldering te geven over de vraag in welk licht de Kamer de uitspraken door de minister, in relatie tot de Wortelingswet en de reeds eerder besproken moties, moet zien en of deze uitspraken al dan niet consequenties hebben voor bestaande dossiers.

Tijd activiteit: 13:30 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 28 oktober 2011

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 7 maart 2012

  Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 maart 2012. 

 4. 29 maart 2012

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 5. 24 april 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 30 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister van Immigratie, Integratie en Asiel om een brief vragen opheldering te geven over de vraag in welk licht de Kamer de uitspraken door de minister, in relatie tot de Wortelingswet en de reeds eerder besproken moties, moet zien en of deze uitspraken al dan niet consequenties hebben voor bestaande dossiers. 

 7. 6 juni 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 13 juni 2012

  Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

  Procedurevergadering

 9. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. 

 12. 1 juni 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten