Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

2020P01287

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal

2020P01295

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

2020P01284

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188)

2020P01291

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

2020P01298

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

2020P01300

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

2020P01292

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Gerven ‘Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen’

2020P01285

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Motie ingediend bij Wijziging van de Embryowet

2020P01299

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang

2020P01286

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219)

2020P01288

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Brief van het Presidium over een wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 (35379-2)

2020P01297

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel

2020P01289

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P01296

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

2020P01290

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

2020P01283

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102)

2020P01293

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

2020P01294

Overige Kamerstukken

27 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

2020D02615
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

27 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (Kamerstuk 35340)

2020D02620
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

27 jan 2020

Voortgang tussenbalans oplevering Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) fase 2

2020D02619

Brieven regering

27 jan 2020

Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 december 2019, over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

2020D02606
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

27 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bromet over het artikel ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

2020D02609
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige Kamerstukken

27 jan 2020

Verzoek om een brief over adviezen RIVM en Commissie m.e.r.

2020D02599
Indiener M.Y. Israel
griffier

Besluitenlijsten

27 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure IenW - 27 januari 2020 Verzoek Bruins (CU) brief over RIVM en Commissie m.e.r.

2020D02595

Kies periode

tot Toepassen