Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Convocatie technische briefing Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

2020D02405
Indiener M.Y. Israel
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629

2020D02404
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Verzoek van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Geselschap (VVD) en Bergkamp (D66) om een rondetafelgesprek inzake Wet Zorg en Dwang

2020D02403
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk op 24 januari 2020

2020D02397

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Aan bewindspersoon - Verzoek toestemming deelname rondetafelgesprek consumentenvuurwerk

2020D02392
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Aan de minister van Financiën - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019

2020D02388
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 22 januari 2020

2020D02389

Kamervragen

24 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Krol over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

2020D02385
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Stemmingsuitslagen

23 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen

2020P01173

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over embryoselectie en het kweken van embryo's nadrukkelijker uitdragen in de samenleving

35173-14
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA

Amendementen

23 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet 35173-12 t.v.v. nr. 11 over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

35173-12
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

35047(R2108), bijgewerkt t/m nr. 14 (Vierde NvW d.d. 23 januari 2020)

2020D02368

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02394

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02400

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02401

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (1e termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02399

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02396

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02395

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het advies 'Bemesten en beweiden in 2020' op 30 januari 2020

2020D02349
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Hamerstuk: Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) (35320) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D02393

Amendementen

23 jan 2020

Amendement van de leden Kwint en Beertema 35102-18 t.v.v. nr. 10 over wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van leermethoden

35102-18
Indiener Peter Kwint
Kamerlid SP

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over zorgen om het projectplan 'Een evenwichtig project' op Bonaire (Bolivia)

2020D02346
Indiener J.M. Paternotte
voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Moties

23 jan 2020

Motie van het lid Beckerman over de termijn om huurverlaging te vragen op basis van een verkeerd energielabel

30196-701
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Kies periode

tot Toepassen