Toezeggingen

Zoekresultaten (320)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer in de volgende jeugdbrief over de informatiepositie van kinderen in het vrijwillig kader en zal daarbij ingaan op hoe informatie adequaat aangepast kan worden voor kinderen van verschillende leeftijden .

TZ202311-010

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer over de informatie-/rechtspositie van ouders in het vrijwillige kader in de volgende brief over jeugd.

TZ202311-009

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zal de door de inspectie en door het lid Westerveld genoemde signalen - dat bovenregionale expertisenetwerken niet altijd oplossingen bieden voor concrete situaties op korte termijn - meenemen in de evaluatie van de bovenregionale expertisenetwerken die in 2024 zal plaatsvinden.

TZ202311-008

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zegt toe over een jaar een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken over de uitgezette acties ter bevordering van het inzetten van JIMs (jouw ingebrachte mentor/informele steunfiguur) en de impact daarvan.

TZ202311-007

Toegezegd aan Peters, W.P.H.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector . De minister informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de voortgang van de professionalisering van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In deze brief zal ook aandacht zijn voor het perspectief van de slachtoffers.

TZ202310-140

Toezeggingen

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector . De minister informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de voortgang van de voorbereiding van wetgeving voor het onafhankelijke integriteitscentrum. In het vierde kwartaal zal de consultatie van het wetgevingstraject afgerond zijn.

TZ202310-138

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. De minister voor LZS informeert de Kamer te zijner tijd of zij aanwezig zal zijn bij de hearing in het kader van de rapportageverplichtingen van Nederland en over het hele proces hiervan.

TZ202310-137

Toegezegd aan Warmerdam, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. De staatssecretaris van VWS informeert de Kamer schriftelijk over de vraag van het lid Kwint (SP) over het ophouden van "resultaatgericht beschikken" door gemeenten.

TZ202310-136

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. De minister voor LZS stuurt de Kamer aan het einde van dit jaar haar beleidsreactie op het advies van de Raad van State over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

TZ202310-135

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. De minister voor LZS stuurt de Kamer uiterlijk begin 2024 een eerste aanzet van de werkagenda behorende bij de meerjarige nationale strategie voor het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierin wordt een overzicht gedeeld met onderwerpen waarover het gaat en de acties die ondernomen

TZ202310-134

Toegezegd aan Werner, L.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. In de volgende voortgangsrapportage van de Toekomstagenda gehandicaptenzorg gaat de minister voor LZS in op het lopende onderzoek naar onder meer het herkennen van complexiteit rondom het thema van de instroom van cliënten in het VG7-zorgprofiel.

TZ202310-133

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg. De minister van VWS zal de end-to-endbeveiliging meenemen in de doorontwikkeling van de nationale visie en strategie en het landelijke vertrouwensmodel en zal de Kamer daar in het eerste kwartaal van volgend jaar aanvullend over informeren.

TZ202310-108

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 informeert de minister de Kamer over de vervolgstappen inzake de persoonlijke gezondheidsomgeving

TZ202310-107

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg. De minister van VWS informeert de Kamer zodra er zicht is op het moment van besluitvorming over de European Health Data Space. (Tielen & Van den Berg)

TZ202310-106

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg

Toezegging bij Digitale ontwikkelingen in de zorg. In het eerste kwartaal van 2024 ontvangt de Kamer de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek van Nivel naar vertrouwen in secundair gebruik van data.

TZ202310-105