Toezeggingen

Zoekresultaten (120)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

TZ202212-050

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. De minister zegt toe dat hij de Kamer per brief informeert over de evaluatie - in Europees en in nationaal verband - van de evacuatie-operatie uit Soedan en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het proces rondom de paspoorten, die op de Nederlandse ambassade zijn blijven liggen, van

TZ202305-078

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal de Kamer voor het verkiezingsreces nadere informatie toezenden over de uitvoering van de moties die door de heer De Groot zijn genoemd.

TZ202310-115

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal nader onderzoek doen naar de berichtgeving over bermfraude, en de Kamer binnen enkele weken nader informeren.

TZ202309-022

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6). De Kamer wordt binnen vier weken geïnformeerd over het resultaat van het gesprek met de NVWA over de effecten van de analyse over het vervroegen van slachttijden in periodes van hitte.

TZ202309-034

Toezeggingen

Toezegging bij Dieren in de veehouderij

Toezegging bij Dieren in de veehouderij. De Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling LNV geïnformeerd over het gesprek met de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden in te bouwen in relatie tot het vervroegen van de slachttijden in verband met de hoge temperaturen.

TZ202306-191

Toezeggingen

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe om voor eind 2023 het onderzoek naar vogelgriep bij zwerfkatten naar de Kamer te sturen.

TZ202309-019

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal de Kamer nadere gegevens over derogatie toesturen.

TZ202309-023

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal de Kamer voor het verkiezingsreces schriftelijk informeren over de juridische basis voor het verbieden van het bespuiten van graslanden met glyfosaat, ter uitvoering van de motie-De Groot, en over hoe de Kamer is geïnformeerd.

TZ202310-116

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal ten aanzien van de sierteelt bezien of er gekomen kan worden tot een reductie van gewasbeschermingsmiddelen, en in overleg treden met de sector en de Kamer in het tweede kwartaal 2024 informeren.

TZ202310-114

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd). De minister zegt toe in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 oktober 2023 terug te komen op de stand van zaken ten aanzien van sancties tegen Kosovo.

TZ202310-112

Toezeggingen

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg. De staatssecretaris van VWS zal voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van VWS schriftelijk een update geven over het Wmo-toezicht.

TZ202310-092

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer binnen drie weken nader informeren over de uitkomsten van gesprekken over de WNB-vergunning voor de garnalenvisserij in relatie tot AERIUS

TZ202309-029

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal de Kamer per brief informeren als hij meer informatie heeft over het bericht dat Hongarije Oekraïense krijgsgevangenen van Rusland heeft overgenomen.

TZ202306-245

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal ten aanzien van het Montrealprotocol begin 2024 de Kamer nader informeren over de uitvoering van de doelen.

TZ202309-028