Toezeggingen

Zoekresultaten (106)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Mestbeleid

Toezegging bij Mestbeleid. De minister voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zal de Kamer voor Prinsjesdag 2024 informeren over de stand van zaken met betrekking tot gasvormige verliezen, Renure en daarnaast ingaan op nog resterende vragen die tijdens het debat gesteld zijn.

TZ202407-001

Toezeggingen

Toezegging bij EU-LNV

Toezegging bij EU-LNV. De Kamer ontvangt na het politiek akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over de wijzigingen van de GLB-verordeningen inzake vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten een brief over hoe de wijzigingen in Nederland zullen worden uitgevoerd.

TZ202404-060

Toezeggingen

Toezegging bij EU-LNV

Toezegging bij EU-LNV. De Kamer ontvangt voor het commissiedebat Mestbeleid op 25 april 2024 een formele brief ten aanzien van het plan van aanpak mestmarkt;

TZ202404-059

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal de Kamer nadere gegevens over derogatie toesturen.

TZ202309-023

Toezeggingen

Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad 24/25 april

Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad 24/25 april. De Kamer wordt voor het zomerreces geïnformeerd door de minister voor Natuur en Stikstof over de Natuurherstelverordening. In deze brief zal een ambtelijke verkenning over de gevolgen van het natuurverslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden als bijlage worden toegevoegd. In deze

TZ202304-175

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Toezegging bij Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag. De minister voor NenS deelt voor het eind van het jaar de uitkomsten van het onderzoek naar subsidies van het ministerie van LNV die mogelijk schadelijk zijn voor natuur en biodiversiteit. Er zal binnen een maand worden overlegd met de minister van Binnenlandse Zaken

TZ202309-002

Toezeggingen

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe om de Kamer nader te informeren ten aanzien van de aanpassingen die nodig zijn en over de financiën van de NVWA naar aanleiding van de geconstateerde tekorten.

TZ202309-021

Toezeggingen

Toezegging bij Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Toezegging bij Tuinbouw, visserij en biotechnologie. De minister zal de voedselvisie kort na het voorjaarsreces aan de Kamer toezenden.

TZ202402-081

Toezeggingen

Toezegging bij Mestbeleid

Toezegging bij Mestbeleid. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe binnen 4 weken de Kamer te informeren over het tijdspad van de implementatie inzake de verschillende maatregelen uit het plan van aanpak mestmarkt en de voorstellen van landbouwpartijen.

TZ202405-010

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister van LNV zal de Kamer binnen 4 weken het plan van de sector betreffende het vergroten van de naleving van telers toezenden en te voorzien van een reactie op dit plan.

TZ202405-023

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Mestbeleid

Toezegging bij Mestbeleid. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe binnen 4 weken de Kamer een brief te versturen met een nadere toelichting op de definitie en aanwijzing van kwetsbare gebieden.

TZ202405-011

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur. De minister van LNV zal voor het zomerreces een appreciatie van de structuurmaatregel die in het rapport-Bekedam wordt voorgesteld aan de Kamer sturen.

TZ202404-151

Toegezegd aan Kostić, I.

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister van LNV zal de Kamer voor het zomerreces een appreciatie toezenden over het rapport van de WUR betreffende de stand van de Plantgezondheid Nederland 2023.

TZ202405-025

Toegezegd aan Vedder, E.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister van LNV zal de Kamer binnen 4 weken informeren inzake de juridische analyse betreffende de uitspraken van het Europees Hof en van de Nederlandse rechter over een teler in Drenthe en in Sevenum en de relatie daartussen.

TZ202405-024

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister van LNV zal een onderzoek starten naar hoe de uitbreiding van areaal in de lelieteelt beperkt kan worden en zal de Kamer over dit onderzoek informeren zodra deze gestart is, maar uiterlijk in het derde kwartaal van 2024.

TZ202405-022