Toezeggingen

Zoekresultaten (73)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal de Kamer voor het verkiezingsreces nadere informatie toezenden over de uitvoering van de moties die door de heer De Groot zijn genoemd.

TZ202310-115

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal nader onderzoek doen naar de berichtgeving over bermfraude, en de Kamer binnen enkele weken nader informeren.

TZ202309-022

Toezeggingen

Toezegging bij Dieren in de veehouderij

Toezegging bij Dieren in de veehouderij. De Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling LNV geïnformeerd over het gesprek met de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden in te bouwen in relatie tot het vervroegen van de slachttijden in verband met de hoge temperaturen.

TZ202306-191

Toezeggingen

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe om voor eind 2023 het onderzoek naar vogelgriep bij zwerfkatten naar de Kamer te sturen.

TZ202309-019

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal de Kamer nadere gegevens over derogatie toesturen.

TZ202309-023

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal de Kamer voor het verkiezingsreces schriftelijk informeren over de juridische basis voor het verbieden van het bespuiten van graslanden met glyfosaat, ter uitvoering van de motie-De Groot, en over hoe de Kamer is geïnformeerd.

TZ202310-116

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal ten aanzien van de sierteelt bezien of er gekomen kan worden tot een reductie van gewasbeschermingsmiddelen, en in overleg treden met de sector en de Kamer in het tweede kwartaal 2024 informeren.

TZ202310-114

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De staatssecretaris van IenW zal de Kamer voor het einde van 2023 informeren over de consequenties van het advies van de Raad van State over het geamendeerde wetsvoorstel over gewasbestrijdingsmiddelen en over de stand van zaken van het wetsvoorstel.

TZ202310-113

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer binnen drie weken nader informeren over de uitkomsten van gesprekken over de WNB-vergunning voor de garnalenvisserij in relatie tot AERIUS

TZ202309-029

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal ten aanzien van het Montrealprotocol begin 2024 de Kamer nader informeren over de uitvoering van de doelen.

TZ202309-028

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal de stoppersregelingen, de blijversregelingen en de aanpak piekbelasting monitoren, en de Kamer in januari 2024 nader informeren.

TZ202309-027

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister voor Natuur en Stikstof zal de reductiedoelstellingen ten aanzien van energie, industrie en mobiliteit aan de Kamer sturen.

TZ202309-026

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal ten aanzien van ecosysteemdiensten voor Prinsjesdag een voorstel aan de Kamer sturen.

TZ202309-025

Toezeggingen

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur . De minister van LNV zal ten aanzien van de Afrekenbare Stoffenbalans nader in gesprek gaan met de sector, en de Kamer informeren over de voornemens van het kabinet.

TZ202309-024

Toezeggingen

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten

Toezegging bij Zoönosen en dierziekten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe om de Kamer nader te informeren ten aanzien van de aanpassingen die nodig zijn en over de financiën van de NVWA naar aanleiding van de geconstateerde tekorten.

TZ202309-021