Toezeggingen

Zoekresultaten (202)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer in de volgende jeugdbrief over de informatiepositie van kinderen in het vrijwillig kader en zal daarbij ingaan op hoe informatie adequaat aangepast kan worden voor kinderen van verschillende leeftijden .

TZ202311-010

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. Bij de evaluatie van het vervolgtraject op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek neemt de minister het kinderperspectief mee.

TZ202311-006

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris informeert de Kamer over de informatie-/rechtspositie van ouders in het vrijwillige kader in de volgende brief over jeugd.

TZ202311-009

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zal de door de inspectie en door het lid Westerveld genoemde signalen - dat bovenregionale expertisenetwerken niet altijd oplossingen bieden voor concrete situaties op korte termijn - meenemen in de evaluatie van de bovenregionale expertisenetwerken die in 2024 zal plaatsvinden.

TZ202311-008

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zegt toe over een jaar een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken over de uitgezette acties ter bevordering van het inzetten van JIMs (jouw ingebrachte mentor/informele steunfiguur) en de impact daarvan.

TZ202311-007

Toegezegd aan Peters, W.P.H.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

TZ202311-005

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiële of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe

TZ202311-004

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-003

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister gaat in gesprek met de Stichting Jongerenrechtbanken en komt hierop schriftelijk terug in het eerste kwartaal van 2024.

TZ202310-150

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister stuurt voor het einde van dit jaar een rapportage over het lvb-proof maken van de strafrechtketen naar de Kamer.

TZ202310-149

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 te informeren over de indexeringssystematiek voor de sociale advocatuur.

TZ202310-057

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer eind 1e kwartaal 2024 te informeren over de verkenning om delen van gratiebeslissingen openbaar te maken.

TZ202310-060

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in de eerstvolgende halfjaarrapportage politie in te gaan op de efficiency taakstelling van €19 miljoen voor de politie.

TZ202310-059