Toezeggingen

Zoekresultaten (335)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De staatssecretaris zal op basis van een gesprek met het RIVM kritisch nagaan welke stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen kunnen worden toegevoegd aan de ZZS-lijst en hier binnen twee weken schriftelijk bij de Kamer op terugkomen. Hierbij zal ze ook ingaan op de vraag of F-gassen en alle

TZ202310-076

Toegezegd aan Klaver, J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer zal binnen twee weken een schriftelijke toelichting ontvangen waarom het juridisch niet mogelijk is een minimalisatieverplichting voor potentieel ZZS'sen in te voeren.

TZ202310-077

Toegezegd aan Hagen, K.B.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De staatssecretaris zal de Kamer binnen twee weken informeren over de vraag of omkering van de bewijslast (van de bevoegd gezagen naar de bedrijven) mogelijk is als het gaat om potentieel ZZS'sen.

TZ202310-078

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De staatssecretaris zal schriftelijk terugkomen op het verzoek van de Partij voor de Dieren om in Europa te pleiten voor een kortere overgangstermijn voor plastics in cosmetica.

TZ202311-024

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. Ten behoeve van het WGO Water in januari wordt de Kamer geïnformeerd over de vraag welke pfas-vergunningen er bij de verschillende bevoegde gezagen zijn.

TZ202311-020

Toegezegd aan Haverkort, E.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer wordt begin 2024 geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen motie-Van Esch (Kamerstuk 22343, nr. 319) over een landelijk toetsingskader waarmee plannen m.b.t. zeer zorgwekkende stoffen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd.

TZ202311-017

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer wordt nog dit jaar geïnformeerd over de vraag hoe in aanvulling op het onderzoek naar de verschillende scenario's voor Tata Steel, de motie over hetzelfde onderwerp wordt uitgevoerd.

TZ202311-022

Toegezegd aan Hoop, H.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. Begin 2024 wordt de Kamer geïnformeerd over de robuuste onderbouwing van de schadelijkheid van pfas en F-gassen door het RIVM, inclusief een advies over de juridische aanpak hiervan.

TZ202311-021

Toegezegd aan Hoop, H.E. de

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer zal worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het invoeren van een onafhankelijk schadeloket voor burgers die schade hebben ondervonden van grote infrastructurele projecten, breder dan alleen de verwachte verbreding van dijken.

TZ202311-019

Toegezegd aan Beckerman, S.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer wordt in de volgende brief, in december, inzake de versterking van het VTH-stelsel geïnformeerd over de aanpak van milieucriminaliteit en veelplegers.

TZ202311-018

Toegezegd aan Hagen, K.B.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart. In de volgende voortgangsbrief van later dit najaar wordt de Kamer geïnformeerd over het aantal vliegbewegingen waarbij gebruik wordt gemaakt van hybride taxibots.

TZ202311-013

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart. De behoefte aan gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen zal door de minister, in afstemming met OCW, in kaart worden gebracht en de Kamer zal hierover verder worden geïnformeerd.

TZ202311-016

Toegezegd aan Koerhuis, D.A.N.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart. De minister zal in de komende Transportraad vermoeidheid bij piloten aan de orde stellen en de Kamer hierover schriftelijk informeren.

TZ202311-015

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart. De Kamer wordt naar verwachting dit najaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek ten behoeve van normen voor zeer zorgwekkende stoffen en fijnstof.

TZ202311-014

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart. De Kamer wordt uiterlijk voor het einde van het jaar geïnformeerd over de conceptwijziging van de brandveiligheidseisen voor de kleine luchthavens.

TZ202311-012

Toegezegd aan Koerhuis, D.A.N.