Toezeggingen

Zoekresultaten (156)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zeg toe in de volgende stand van zakenbrief inzake netcapaciteit in te gaan op de juridische mogelijkheden rond stikstof en investeringsplannen

TZ202309-097

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe de kamer extra te informeren over het diplomatieke werk rond fossiele subsidies in o.a. het verslag over de aankomende Energieraad

TZ202309-094

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om voor het herfstreces een brief over het vervolg van de Limburgse aanpak Mijnbouwschade naar de Kamer te sturen.

TZ202307-045

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om in april of mei een voortgangsbrief geothermie aan de Kamer te doen toekomen en hierin specifiek in te gaan op de resultaten van de pilot geothermie.

TZ202302-115

Toezeggingen

Toezegging bij Innovatie

Toezegging bij Innovatie. De minister van EZK zegt toe om nog voor de zomer een brief n.a.v. het Actieplan Groene en Digitale Banen over de concrete invulling, waaronder in de Brainportregio, naar de Kamer te sturen.

TZ202307-033

Toezeggingen

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt toe om over drie weken een planningsbrief m.b.t. de omzetting van de contourennota in de wijziging van de Mijnbouwwet aan de Kamer te doen toekomen en daarin te vermelden wanneer een nadere uitwerkingssleutel van de opbrengstverdeling

TZ202304-071

Toezeggingen

Toezegging bij Verduurzaming Industrie

Toezegging bij Verduurzaming Industrie. De minister van EZK zegt toe om binnen drie weken een brief aan de Kamer te doen toekomen over het in het kader van de maatwerkafspraken beschikbaar stellen van publieke gelden, daarin specifiek in te gaan op aspecten als bonussen, gezondheidsgevolgen en andere moreel-ethische dilemma's, en terug te komen op

TZ202304-058

Toezeggingen

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt toe om de reeds toegezegde brief over het afbouwpad 2040 in Q2 2023 bij de Kamer in te dienen en hierin tevens in te gaan op de suggestie van een periodieke check van vergunningstermijnen en –voorwaarden.

TZ202304-072

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om in Q2 2023 een voortgangsbrief versnelling winnen op zee aan de Kamer te doen toekomen en daarin eveneens in te gaan op het afbouwpad.

TZ202302-117

Toezeggingen

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt toe om het plan toepassing geothermie in Q2 2023 aan de Kamer te doen toekomen en hierin in te gaan op het aspect nazorg en de positie van de decentrale overheden in relatie tot geothermie.

TZ202304-068

Toezeggingen

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat informeert de Kamer in Q2 2023, naar aanleiding van het SodM-advies (en het Deltares-rapport) over de actualisatie van het gebruiksruimtebesluit Waddenzee.

TZ202304-073

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om, naar aanleiding van de vraag hoe gaswinning op de Noordzee zich verhoudt tot het 1,5 gradenscenario, de onderzoekers te vragen, in aanvulling op het 49%-CO2-reductie-scenario, tevens een 55%- en 60%-scenario uit te werken en naar aanleiding van nader onderzoek in Q2 2023 terug te

TZ202302-116

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris rapporteert naar aanleiding van een werkbezoek voor het volgende commissiedebat Mijnbouw/Groningen terug over de situatie in Ten Post en zijn aanpak hiervan.

TZ202302-118

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en Stut-en-Steun en uiterlijk in Q2 2023 een brief over schadeafhandeling aan de Kamer te doen toekomen waarin hij reageert op de rapporten van Rebel Group en het Groninger Gasberaad en ingaat op de termijnen en het verdienmodel

TZ202302-114

Toezeggingen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen

Toezegging bij Mijnbouw/Groningen. De staatssecretaris zegt toe om kennis te nemen van de casuïstiek met betrekking tot immateriële schade en zal in het begin van Q2 2023 een brief over mentaal welzijn in Groningen aan de Kamer doen toekomen, waarin hij jongeren centraal zal stellen en zal ingaan op de immateriële schade en de voorwaarden van de

TZ202302-113