Toezeggingen

Zoekresultaten (254)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Zwangerschap en geboorte

Toezegging bij Zwangerschap en geboorte. De minister van VWS informeert de Kamer schriftelijk in een voortgangsbrief over de uitkomsten van de gesprekken met patientenorganisaties over signalen m.b.t. counseling na prenatale screening.

TZ202310-095

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Ziekenhuiszorg

Toezegging bij Ziekenhuiszorg. De Minister verwacht het NZa-advies over de beschikbaarheidsfinanciering acute zorg eind 2023 en zal dit naar de Kamer sturen.

TZ202312-012

Toezeggingen

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. De staatssecretaris van VWS is bereid (om samen met de collega van OCW) te laten verkennen (met onder meer de PO-Raad) hoe de informele steun aan schaduwgezinnen kan worden verbeterd.

TZ202401-062

Toegezegd aan Stoffer, C.

Toezeggingen

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. De staatssecretaris zal in de volgende voortgangsbrief Jeugd, te ontvangen voor de zomer 2024, verschillende vragen van de commissie meenemen rond de voortgang van de Wet Rechtspositie gesloten jeugdzorg.

TZ202401-065

Toezeggingen

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. De staatssecretaris zegt toe over hbo-medewerkers (als coördinerend professional), dat er meer informatie op papier naar de Kamer toekomt bij de volgende voortgangsbrief Jeugd, te ontvangen voor de zomer 2024.. Het Nederlands Jeugdinstituut wordt

TZ202401-064

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. De staatssecretaris van VWS zal in de brief over pleegzorg.nl, te ontvangen voor de zomer 2024, terugkomen op de vraag hoe de middelen die toegezegd zijn inzake pleegzorg, in 2024 meegenomen worden.

TZ202401-063

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Drugspreventie en verslavingszorg

Toezegging bij Drugspreventie en verslavingszorg . De staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer over de aanbevelingen rondom het online verkopen van drugs op het VWS-gedeelte. In dezelfde brief gaat de staatssecretaris ook in op het aspect van preventie en criminaliteit.

TZ202304-098

Toezeggingen

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg. De staatssecretaris van VWS zal voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van VWS schriftelijk een update geven over het Wmo-toezicht.

TZ202310-092

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. In de eerste helft van 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar persoonlijke gezondheidsomgevingen.

TZ202209-094

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. Begin 2023 ontvangt de Kamer een nadere toelichting op het ontsluiten van data voor onderzoek.

TZ202209-096

Toegezegd aan Paulusma, W.

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. De minister voor Langdurige Zorg en Sport zal in een nader te bepalen brief een nadere duiding geven op het arbeidsmarktvraagstuk in relatie tot e-health, slimme zorg en Europa.

TZ202209-092

Toegezegd aan Paulusma, W.

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. Begin 2023 wordt de Kamer in een eindrapportage nader geïnformeerd over het functioneren van het Transparantieregister Zorg.

TZ202209-100

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. In een voortgangsrapportage die vóór de zomer komt, zal door de minister voor Langdurige Zorg worden ingegaan op de harmonisering en uniformering van gemeentelijke productcodes.

TZ202209-091

Toezeggingen

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten. De minister voor Langdurige Zorg en Sport stuurt de Kamer in het tweede kwartaal van 2023 een voortgangsrapportage over de regeldruk in de zorg. Daarin wordt een reflectie gegeven op twee rapporten, het rapport "Regeldruk in de langdurige

TZ202209-088

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister zegt toe de Kamer voor het kerstreces te informeren over het onderzoek naar grondstoffen.

TZ202210-018