Toezeggingen

Zoekresultaten (177)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. Bij de volgende voortgangsbrief in juni 2024 wordt de Kamer geïnformeerd over het curriculum van de Pabo en specialisaties.

TZ202402-163

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. Na de zomer 2024 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de overleggen van de Landelijke Werkgroep Bevoegd (LWB) over bevoegdhedenstelsel.

TZ202402-162

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. De kamer ontvangt na de zomer van 2024 een update over de resultaten van de pilot Meerurenbonus en het vervolg daarvan.

TZ202402-161

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. Het wetsvoorstel Strategisch Personeelsbeleid, S-HRM, wordt in het najaar 2024 aan de Kamer aangeboden.

TZ202402-160

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. In mei 2024 ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage Masterplan Basisvaardigheden.

TZ202402-159

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. In december 2024 ontvangt de Kamer een evaluatie (eerste tussenrapportage) naar de effectiviteit van de Onderwijsregio’s,

TZ202402-158

Toezeggingen

Toezegging bij Leraren

Toezegging bij Leraren. In april 2024 ontvangt de Kamer een brief over de vervolgstappen die genomen worden in het kader van het herijken van de sturing in het funderend onderwijs. Ook de bekostiging (lumpsum) wordt hierin meegenomen.

TZ202402-157

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Toezegging bij Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de Kamer een plan over hoe leraren zich als beroepsgrond beter en succesvol kunnen organiseren.

TZ202306-295

Toezeggingen

Toezegging bij Zorg en onderwijs

Toezegging bij Zorg en onderwijs. Voor de zomer komt de regeling hoogbegaafdheid.

TZ202306-003

Toezeggingen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen. De Kamer wordt mei 2024 geïnformeerd over de journalistieke alliantie tussen de RPO en NLPO.

TZ202310-021

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De schoolkostenmonitor komt, inclusief de beleidsreactie, voor de zomer.

TZ202303-003

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De toekomstverkenning LLO, Leven Lang Ontwikkelen, die onder verantwoordelijkheid ligt van minister Wiersma en minister Van Gennip, komt in het voorjaar naar de Kamer. De bredere waaier van het vervolgonderwijs, onder verantwoordelijkheid van minister Dijkgraaf, in het kader van de stelselverkenning komt voor

TZ202303-001

Toezeggingen

Toezegging bij Wetenschapsbeleid

Toezegging bij Wetenschapsbeleid. De toekomstverkenning wordt rond de zomer met de Kamer gedeeld. De beleidsreactie hierop ontvangt de Kamer na de zomer. Hierin wordt ook de bekostiging meegenomen.

TZ202304-188

Toezeggingen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen. In de mediabegrotingsbrief wordt de Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen van de toegankelijkheid van de regionale publieke omroep.

TZ202310-022

Toezeggingen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen. De visie van de staatssecretaris inzake het vervolg van het traject 'versterking lokale journalistiek door samenwerking' wordt dit jaar aan de Kamer gestuurd.

TZ202310-020