Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.719)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). --1  Gewijzigde motie van het lid Flach c.s. over een juridisch houdbare vrijstelling van de stikstofregels voor de aanleg van...

2024P07998

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Digitalisering

Moties ingediend bij het notaoverleg over Digitalisering. --1  Gewijzigde motie van het lid Van der Werf over het structureel in kaart brengen van het gebruik van schermtijd door jonge kinderen (t.v.v. 26643-1152)   --1  Gewijzigde motie...

2024P07607

Stemmingsuitslagen

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een...

2024P07611

Stemmingsuitslagen

Stukken 36408

Stukken 36408. 36228-0  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...

2024P07623

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme

Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme. 30950-375  Motie van het lid Boon over de uitdrukking ‘From the river to the sea’ als een oproep tot geweld beschouwen  

2024P07617

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES

Moties ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES. 36280-12  Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden...

2024P07613

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-45  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën  

2024P07616

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona

Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona. 36142-5  Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona  

2024P07615

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-540  Motie van het lid Flach over op korte termijn inzetten op het beperken van de aanwijzing als kwetsbaar gebied in de zin van de Nitraatrichtlijn en niet-NV-gebieden met veel...

2024P07574

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over antisemitisme

Moties ingediend bij het debat over antisemitisme. 30950-372  Motie van de leden Van der Plas en Van Zanten over mogelijkheden uitwerken die borgen dat organisaties die zich schuldig maken aan het weigeren van Israëlische en-/of Joodse...

2024P07572

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024. 21501-32-1641  Motie van het lid Podt over inzetten op harmoniseren van de normen op de verschillende beleidsterreinen   21501-32-1640  Motie van de leden Kostic...

2024P07573

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’. 35867-10  Motie van het lid Kamminga c.s. over het instellen van een werkgroep om een integraal...

2024P07571

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496)

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare...

2024P07541

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 34104-405  Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord  

2024P07434

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-43  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

2024P07433