Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Grinwis c.s. over de voorbereidingen voor een nationaal natuurherstelplan ter hand nemen en voor het einde van het jaar een hoofdlijnenbrief hierover met de Kamer delen

Besluit: Aangenomen.

21501-08-943
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen