Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028

Plenaire vergadering 2 april 2024

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Meulenkamp over concrete maatregelen om het Fries in het rechtsverkeer in Fryslân te bevorderen

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-94
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Vedder c.s. over de voor- en nadelen van het aanmelden van het Fries voor deel III van het Europees Handvest regionale talen

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-95
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over in de nieuwe bestuursafspraak Friese taal en cultuur concrete maatregelen opnemen voor een gelijkwaardige positie van het Fries in de openbare ruimte

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-96
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over de instandhouding van Afûk

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-97
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-98
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over het Friese taalonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs in Fryslân blijvend stimuleren

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-99
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Tuinman c.s. over bijdragen aan het aanstellen van een meertaligheidscoördinator in iedere gemeente in het Friese taalgebied

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-100
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 6 anderen

Motie van het lid Tuinman c.s. over borgen dat identiteitskaarten dan wel delen daarvan in het Frysk kunnen worden uitgegeven

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-101
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 6 anderen

Motie van het lid Meulenkamp c.s. over rekening houden met de vraag naar voldoende Friestalige kinderopvang

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-102
Indiener W.J.H. Meulenkamp
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen

Motie van het lid Soepboer c.s. over in beeld brengen wat nodig is voor een gelijkwaardige positie voor de Friese taal en cultuur in Fryslân

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-103
Indiener A.J. Soepboer
Kamerlid, NSC
+ 8 anderen