Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Van Nispen c.s. over erop toezien hoe het recht van mensen om geïnformeerd te worden over gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak vorm krijgt

Besluit: Aangenomen.

36225-21
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Mutluer c.s. over onderzoeken in hoeverre de bestaande praktijk van lokale casusoverleggen effectief bijdraagt aan de bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten

Besluit: Aangenomen.

36225-22
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Mutluer c.s. over een invoeringstoets die ziet op de praktische toepassing en uitwerking van de definities over radicalisering en extremisme tijdens casusoverleggen

Besluit: Aangenomen.

36225-23
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Michon-Derkzen over anti-institutionele extremisten expliciet betrekken bij de definitie van radicalisering

Besluit: Aangenomen.

36225-24
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid El Abassi over aandachtsfunctionarissen instellen om de bewustwording van de blinde vlek ten aanzien van het (h)erkennen van rechts-extremisme te vergroten

Besluit: Aangehouden.

36225-26
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over onafhankelijk onderzoek verrichten naar de effectiviteit van de lokale persoonsgerichte aanpakken

Besluit: Verworpen.

36225-27
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over alle aanbevelingen van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de waarborging van privacy en persoonsgegevens overnemen in een wetswijziging

Besluit: Verworpen.

36225-28
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over een onderzoek initiëren naar de impact van antiterrorismewetgeving en -beleid op verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving

Besluit: Verworpen.

36225-29
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Meijeren over “het verspreiden van de boodschap dat je de overheid niet kunt vertrouwen” niet aanmerken als een activiteit die de democratische rechtsstaat ondermijnt.

Besluit: Verworpen.

36225-30
Indiener G.F.C. van Meijeren
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over het eerder betrekken van signalen van online radicalisering bij het eventueel aanmelden van een casus voor een persoonsgerichte aanpak radicalisering (t.v.v. 36225-25)

Besluit: Aangenomen.

36225-34
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD