Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van de leden Nijhof-Leeuw en Grinwis over een compleet overzicht van de algemene kosten van producten van eigen bodem

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-32
Indiener J.M. Nijhof-Leeuw
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Nijhof-Leeuw over het schrappen van de uitbreiding van de bufferzones rondom Natura 2000-gebieden en beekdalen

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-33
Indiener J.M. Nijhof-Leeuw
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus over one strike out bij dierenmishandeling

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-34
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Graus en Kostic over verzamelde dierendata en DNA-gegevens koppelen aan de registratie van fokker tot eigenaar

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-35
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Graus over een pilot met de "Stable Safe"-systemen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-36
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus over dierenwelzijn laten prevaleren boven milieueisen en de voor dieren verstikkende luchtwassers

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-37
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus over geldstromen vanuit het Rijk naar Staatsbosbeheer korten zolang dieren in de Oostvaardersplassen een hongerdood sterven

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-38
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus c.s. over ingrijpen in de massale overname van dierenartsenpraktijken door twee grote private-equitypartijen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-39
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over een onderzoek naar een prijsplafond voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-40
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van de leden Graus en Kostic over geen exportvergunning afgeven voor de voorgenomen verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar een Chinees pretpark

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XIV-41
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Graus over voorkomen dat er dieren achterblijven bij de agressor van huiselijk geweld

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-42
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Meulenkamp c.s. over een voorstel uitwerken om de Nederlandse groente- en zaadveredeling onder de reikwijdte van de Wet vifo te laten vallen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-43
Indiener W.J.H. Meulenkamp
Kamerlid, VVD
+ 7 anderen

Motie van het lid Bromet c.s. over schoollunches die onderdeel zijn van de Rijke Schooldag standaard biologisch aanbieden

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-44
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-45
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Bromet over continuering borgen van pachtgronden die reeds biologisch gecertificeerd zijn

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-46
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Bromet c.s. over in kaart brengen van welke regelingen biologische boeren geen gebruik kunnen maken omdat ze voorloper zijn

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-47
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bromet en Grinwis over de overheid ten minste twintig jaar garant laten staan voor het Aanvalsplan Grutto

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-48
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Vedder over het structureel alloceren van voldoende middelen voor aanleg en onderhoud van landschapselementen

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-49
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de middelen voor de verplaatsingsregeling inzetten voor stikstofreducerende maatregelen

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-51
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bio-industrie uitfaseren en overgaan tot een dierwaardige veehouderij met als basis het familiebedrijf

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-52
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Grinwis over koersen op de omvang en de belangen van de Nederlandse melkveehouderij bij de inrichting van de kalverhouderij

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-53
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een plan om het structureel inzetten en uitbuiten van arbeidsmigranten bij slachthuizen uit te bannen

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-54
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om te komen tot een integrale visie op natuur, landbouw en platteland

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-55
Indiener H. Holman
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Holman over uitspreken dat het wenselijk is om zo snel mogelijk te komen met een stikstofreductieplan

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-56
Indiener H. Holman
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Vedder c.s. over het hanteren van bufferstroken van maximaal 100 meter

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-57
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Vedder c.s. over de regeling vestigingssteun jonge boeren uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 openstellen voor het oorspronkelijk beoogde bedrag

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XIV-58
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over alsnog de aangenomen motie-Van Campen c.s. over innovatieve technologieën uitvoeren

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-59
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over de Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging zo vormgeven dat deze aantrekkelijker is dan de Lbv en de Lbv+

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-61
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over gejojo met de vergoeding van de eco-regeling voorkomen

Besluit: Aangehouden.

36410-XIV-62
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over komen met maatregelen en/of wetgeving rondom kosten van behandelingen bij dierenartsen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-63
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Beckerman en Kostic over alle btw-tarieven voor diergeneeskundige handelingen voor gezelschapsdieren vastzetten op 9%

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-64
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman c.s. over de mogelijkheden onderzoeken om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-65
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Ouwehand over het gat in de uitkoopregeling dichten dat het mogelijk maakt zowel uit te kopen als uit te breiden

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-66
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Ouwehand en Grinwis over bij de Europese Commissie en in de Raad duidelijk maken dat Nederland een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-67
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Kostic c.s. over inventariseren hoe slachtoffers van huiselijk geweld en hun huisdieren in alle gemeenten kunnen worden geholpen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-68
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 6 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over een plan van aanpak voor een einde aan het doden van gezonde dieren in dierentuinen

Besluit: Aangehouden.

36410-XIV-69
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Flach c.s. over afspraken over monitoring en beoordeling van de ontwikkeling van de natuurkwaliteit en het onderliggende ecosysteem ten opzichte van de referentiedatum

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-71
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Koekkoek over meer prioriteit bij de adviescommissie Actieplan biologische landbouw voor het onderwerp "gelijk EU-speelveld"

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-72
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Koekkoek over een rol in de Europese voedselstrategie voor afspraken in de keten over verduurzaming en verdienvermogen

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-73
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de ecoregelingvergoedingen (t.v.v. 36410-XIV-50)

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-74
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van Campen over in kaart brengen wat mogelijk is om het meetinitiatief in de Regio Foodvalley voort te zetten (t.v.v. 36410-XIV-60)

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-75
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Nader gewijzigde motie van het lid Flach over de mogelijkheid van een derogatie voor bedrijven met alleen blijvend grasland voorleggen aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (t.v.v. 36410-XIV-76)

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-77
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP