Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november en 10 en 11 december 2023

Plenaire vergadering 7 december 2023

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1603
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1604
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1605
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1606
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1607
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers

Besluit: Verworpen.

21501-32-1608
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB