Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden

Besluit: Verworpen.

35756-12
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof

Besluit: Aangenomen.

35756-13
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Vestering over artikel 12 van de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden omzetten in nationale wetgeving

Besluit: Verworpen.

35756-15
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman over de toelating van het gebruik van mengsels standaard laten onderzoeken voordat individuele stoffen kunnen worden toegelaten

Besluit: Aangenomen.

35756-16
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder (t.v.v. 35756-14)

Besluit: Aangenomen.

35756-17
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere
Naar boven