Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Plenaire vergadering 7 december 2021

Motie van het lid Kwint over aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding in jeugdbeschermingszaken

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-108
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-109
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-110
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-111
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-112
Indiener D. de Neef
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-113
Indiener D. de Neef
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-114
Indiener D. de Neef
Kamerlid, VVD

Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-115
Indiener D. de Neef
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-116
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over eerst kijken naar opvang in eigen kring

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-117
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-118
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-119
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-120
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-121
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-122
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-123
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-124
Indiener F. Sahla
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-125
Indiener F. Sahla
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-126
Indiener F. Sahla
Kamerlid, D66

Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-127
Indiener F. Sahla
Kamerlid, D66

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-128
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Kwint over een actieve campagne om uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-129
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-130
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

Besluit: Aangenomen.

35925-XVI-131
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Simons en Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-132
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere

Motie van de leden Simons en Den Haan over overleg met de organisaties achter Generation Youthcare over structurele financiering

Besluit: Verworpen.

35925-XVI-133
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere
Naar boven