Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022

Plenaire vergadering 30 november 2021

Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid

Besluit: Verworpen.

35925-XII-59
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

Besluit: Aangenomen.

35925-XII-60
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater

Besluit: Aangenomen.

35925-XII-61
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden

Besluit: Aangenomen.

35925-XII-62
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen

Besluit: Verworpen.

35925-XII-63
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35925-XII-64
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

35925-XII-65
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek

Besluit: Aangenomen.

35925-XII-66
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

35925-XII-67
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting

Besluit: Verworpen.

35925-XII-68
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen

Besluit: Verworpen.

35925-XII-69
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere
Naar boven