Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van de leden Belhaj en Boswijk over tijdens besloten debatten beschikken over vertrouwelijke stukken

Besluit: Aangenomen.

35830-X-9
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over een overzicht van functies en middelen voor het uitvoeren van de grondwettelijke taken van de krijgsmacht

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35830-X-10
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie