moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Plenaire vergadering 24 november 2020

Motie van de leden De Jong en Wilders over geen btw-verhoging, geen eigen risico en lagere huren

Besluit: Verworpen.

35570-XV-23
Indiener L.W.E. de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Jong en Wilders over het voorkomen van onnodige pensioenkortingen bij de overstap naar een nieuw pensioenstelsel

Besluit: Verworpen.

35570-XV-24
Indiener L.W.E. de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Jong en Wilders over het terugdraaien van de versoberingen in het derde steunpakket

Besluit: Verworpen.

35570-XV-25
Indiener L.W.E. de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Jong en Wilders over de Nederlandse grenzen sluiten voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen

Besluit: Verworpen.

35570-XV-26
Indiener L.W.E. de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Graaf en Wilders over een verbod op het dragen van een islamitische hoofddoek in het Kamergebouw en alle andere overheidsgebouwen

Besluit: Verworpen.

35570-XV-27
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid De Graaf over erkennen dat de geweldloze jihad hetzelfde doel heeft als de gewelddadige

Besluit: Verworpen.

35570-XV-28
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Graaf over aanslagen met een islamitisch motief "islamitisch terrorisme" noemen

Besluit: Verworpen.

35570-XV-29
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Graaf over het aanmerken van Mohammedcartoons als verplichte lesstof op iedere school

Besluit: Verworpen.

35570-XV-30
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Tielen over startbanen voor jonge mensen die aan hun loopbaan willen beginnen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-31
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over financiering van loonkostensubsidie op basis van realisatie

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-32
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over gebruik van de subsidieregeling voor het MIP voor vernieuwende opleidingsinitiatieven

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-33
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over inzicht in knelpunten bij de inhuur van zzp'ers

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-34
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Tielen over modernisering in wet- en regelgeving om gezond en veilig thuiswerken mogelijk te maken

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-35
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Smeulders c.s. over verhogen van het minimumloon

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-36
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Smeulders en Bruins over verbetering van de positie van huishoudelijk werkers

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-37
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Renkema over de inzet van ervaringswerkers als het gaat om armoede

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-38
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Renkema en Van Kent over hanteren van het voorzorgsprincipe "geen nachtwerk, tenzij"

Besluit: Verworpen.

35570-XV-39
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Palland en Peters over de eerste effecten van de coronacrisis voor jongeren in kaart brengen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-40
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Palland en Tielen over de inkoop van opleidingen bij bedrijfsscholen bevorderen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-41
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Palland over de definitie van "zelfstandige" actualiseren en verduidelijken

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-42
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Palland en Peters over de toereikendheid van het sociaal minimum onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-43
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Peters c.s. over het voorkómen van dakloosheid als gevolg van de kostendelersnorm

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-44
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen

Motie van het lid Peters c.s. over het onderzoeken van de effecten van de zoektermijn voor ex-gedetineerden

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-45
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen

Motie van het lid Peters c.s. over een inkomen en een woning voor voormalige ggz-patiënten

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-46
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen

Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over het monitoren van de financiële situatie van sw-bedrijven

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-47
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Kent c.s. over de aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen met 10% verhogen

Besluit: Verworpen.

35570-XV-48
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over een vast bedrag voor alle werkenden die hun baan of inkomen zijn verloren door de coronacrisis

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35570-XV-49
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over erop toezien dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW geen dividend of bonussen uitkeren

Besluit: Verworpen.

35570-XV-50
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Jasper van Dijk over een verhoging van het minimumloon met 10%

Besluit: Verworpen.

35570-XV-51
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over uitzonderingen voor de kostendelersnorm

Besluit: Verworpen.

35570-XV-52
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over het aanvullen van een jongerenuitkering tot een volwaardige uitkering

Besluit: Verworpen.

35570-XV-53
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-54
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van Weyenberg en Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-55
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-56
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 9 anderen

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over betrekken van gemeenten bij de verkenning van de kostendelersnorm

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-57
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-58
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 7 anderen

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over een handreiking voor gemeenten over beschikbare instrumenten voor het bestrijden van kinderarmoede

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-59
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over coulance bij de betalingstermijnen voor energielasten

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-60
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van crisisbanen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-61
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over uitbreiding van de noodstopprocedure voor boetes

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-63
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Bruins en Gijs van Dijk over structureel verlagen van de maximale kredietrente

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35570-XV-64
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Bruins en Peters over uitbreiding van de no-riskpolis naar mensen met een langdurige bijstandsuitkering

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-65
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer c.s. over alternatieve manieren en uitzonderingsposities bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-66
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-67
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Smeulders over een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-68
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu c.s. over het oormerken van de middelen voor armoede

Besluit: Verworpen.

35570-XV-69
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over het informeren van mensen over inkomensondersteunende regelingen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-70
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 8 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over het bemoeilijken van het opbouwen van schulden

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-71
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 6 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over de capaciteit bij de Inspectie SZW voor de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-72
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 5 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-73
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 4 anderen

Motie van de leden Kuzu en Stoffer over afzien van de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek

Besluit: Verworpen.

35570-XV-74
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Brenk over het verlengen van de termijn van de wederindiensttredingsvoorwaarde

Besluit: Verworpen.

35570-XV-75
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van Brenk over een tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd

Besluit: Verworpen.

35570-XV-76
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van de leden Van Brenk en Kuzu over verhoging van de bijstand

Besluit: Verworpen.

35570-XV-77
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de werkgarantie begin december starten (t.v.v. 35570-XV-62)

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-79
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen