Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds