Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van het lid Bruins over geen hindernissen voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen

Besluit: Aangenomen.

34458-15
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Straus c.s. over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie

Besluit: Aangenomen.

34458-16
Indiener K.C.J. Straus
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Rog over een nieuwe verklaring omtrent het gedrag bij herregistratie

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34458-17
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Rog c.s. over beoordelen van nascholingsactiviteiten door lerarenteams

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34458-18
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Meenen en Bisschop over inbedden van het lerarenregister in een breed verbeterprogramma

Besluit: Verworpen.

34458-19
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over een draagvlakmeting onder leraren

Besluit: Verworpen.

34458-20
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Ypma over instructeurs en onderwijsassistenten in het po en het vo apart opnemen in het lerarenregister

Besluit: Aangenomen.

34458-21
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Ypma over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen (t.v.v. 34458, nr. 13)

Besluit: Aangenomen.

34458-23
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bruins over het waarborgen van de privacy van leraren (t.v.v. 34458, nr. 14)

Besluit: Aangenomen.

34458-27
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie