Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Besluit: Aangenomen.

34458
Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Amendement van het lid Bisschop over de gevolgen van niet voldoen aan (her)registratiecriteria

Besluit: Verworpen.

34458-10
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Rog waarmee recht wordt gedaan aan het leerlingvolgsysteem

Besluit: Ingetrokken.

34458-11
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA

Nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Grashoff ter vervanging van nr. 12 over het niet opnieuw aanvangen van een maximale periode

Besluit: Aangenomen.

34458-24
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 22 over het opnemen van (adjunct)schoolleiders in het register

Besluit: Verworpen.

34458-25
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV