Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Plenaire vergadering 21 juni 2016

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Besluit: Aangenomen.

34218
Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie

Amendement van het lid Van Wijngaarden dat regelt dat ondernemingen de statutaire en reglementaire vrijheid behouden om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen zelf te bepalen dat en op welke wijze de aandeelhouders worden betrokken bij de stille voorbereiding van een faillissement

Besluit: Aangenomen.

34218-8
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD

Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet

Besluit: Aangenomen.

34218-9
Indiener J. Recourt
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst

Besluit: Aangenomen.

34218-10
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort, ingeval sprake is van een doorstart na een faillissement waarbij een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft

Besluit: Verworpen.

34218-13
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Kamerlid, SP