Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Plenaire vergadering 16 februari 2016

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Besluit: Aangenomen.

34233
Indiener M.J. van Rijn
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling

Besluit: Aangenomen.

34233-7
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 9 waarmee verzekerden de mogelijkheid krijgen zelf bij te betalen wanneer het tarief van de door hen gewenste zorgverlener hoger ligt dan de door de zorgverzekeraar voorgestelde vergoeding

Besluit: Aangenomen.

34233-14
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd

Besluit: Aangenomen.

34233-17
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden.

Besluit: Aangenomen.

34233-18
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 5 anderen

Amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 16 waarmee de zorgverzekeraar een actieve informatieplicht krijgt de verzekerde te wijzen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning

Besluit: Aangenomen.

34233-19
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Subamendement van het lid Bergkamp dat de op grond van artikel 13a, derde lid, vastgestelde AMvB tevens aan een zware nahang onderwerpt

Besluit: Verworpen.

34233-22
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Bruins Slot dat strekt tot een stevigere wettelijke verankering van het pgb in de Zvw door het als voorschot te verstrekken en door aansluiting te zoeken bij de Wet langdurige zorg

Besluit: Verworpen.

34233-24
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de toegankelijkheidscriteria van een Zvw-pgb in lijn zijn met een pgb vanuit de Wlz

Besluit: Verworpen.

34233-25
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb en de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden

Besluit: Verworpen.

34233-28
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Leijten waarmee wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren

Besluit: Verworpen.

34233-29
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat nadrukkelijker tot uitdrukking komt dat de verzekerde op het moment van een nieuwe zorgaanvraag altijd de keuze krijgt voorgelegd tussen zorg-in-natura en een Zvw-pgb

Besluit: Aangenomen.

34233-30
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nrs. 8 en 15 waarmee wordt geregeld dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn om de door cliënt gewenste zorg in te kopen

Besluit: Verworpen.

34233-31
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Bruins Slot en Bergkamp ter vervanging van nr. 26 waarmee het concept 'gewaarborgde hulp' zoals ontwikkeld onder de Wlz in de Zvw geïntroduceerd wordt

Besluit: Verworpen.

34233-32
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Agema dat regelt dat langdurig zieken en gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben niet geherindiceerd hoeven te worden

Besluit: Verworpen.

34233-34
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 35 dat regelt dat de zorgverzekeraar voor het verstrekken van het pgb contact dient te hebben met de verzekerde

Besluit: Aangenomen.

34233-36
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de toegangscriteria voor een Zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld en dat wordt verduidelijkt dat een aanvullende voorwaarde geen extra toegangscriterium mag zijn

Besluit: Verworpen.

34233-37
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico

Besluit: Verworpen.

34233-39
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 23 waarmee de bepalingen m.b.t. het pgb in de Zvw zoveel mogelijk gelijk worden getrokken met die uit de Wlz

Besluit: Verworpen. (Hoofdelijk 65-78)

34233-40
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk waarmee de voorwaarden voor een zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld

Besluit: Aangenomen.

34233-41
Indiener S.C.C.M. Potters
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017

Besluit: Aangenomen.

34233-62
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat in artikel 13a, eerste lid, wordt opgenomen dat de vergoeding 'passend' moet zijn

Besluit: Aangenomen.

34233-63
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere