Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

Plenaire vergadering 3 september 2015

Motie van het lid Smaling over een snelle invoering van het ‘markt verantwoordelijkheid programma’

Besluit: Verworpen.

21501-32-853
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Smaling over een adequate vertegenwoordiging van grondgebonden melkveehouders in de Regiegroep Fosfaat en Melkveehouderij

Besluit: Aangenomen.

21501-32-854
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Smaling over sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie

Besluit: Aangenomen.

21501-32-855
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Lodders c.s. over kostprijsverhogende maatregelen in de varkenshouderij

Besluit: Verworpen.

21501-32-856
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Lodders c.s. over in kaart brengen van de besteding van middelen uit de tweede pijler van het GLB

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

21501-32-857
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Geurts over naar beneden bijstellen van de tarieven van de NVWA

Besluit: Verworpen.

21501-32-858
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Geurts c.s. over per direct of uiterlijk per 1 oktober 2015 mogelijk maken van de stalkeuring

Besluit: Verworpen.

21501-32-859
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Geurts c.s. over Europees aansturen op een versterking van het landbouwbeleid

Besluit: Aangenomen.

21501-32-860
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Koser Kaya en Grashoff over het financieren van modernisering van landbouwbedrijven vanuit EFSI-gelden

Besluit: Aangenomen.

21501-32-862
Indiener F. Koser Kaya
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over inzetten op een krimp van de Europese varkensstapel

Besluit: Verworpen.

21501-32-863
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Geurts (t.v.v. 21501-32, nr. 861) over bestuderen van het Duitse initiatief

Besluit: Ingediend.

21501-32-865
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 21501-32, nr. 864) over verlengen van de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest

Besluit: Aangenomen.

21501-32-866
Indiener E. Dijkgraaf
Kamerlid, SGP
+ 7 anderen