Motie ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van het lid De Boer over de impact van de boetesystematiek voor niet ingenomen ruimte op het spoor

Besluit: Aangenomen.

33965-17
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD