Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

Plenaire vergadering 3 juli 2014

Motie van het lid Ypma over een leerrecht voor leerbare thuiszitters

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31497-126
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Ypma c.s. er medezeggenschap voor ouders van leerlingen in het reguliere onderwijs met ondersteuning van een instelling

Besluit: Aangenomen.

31497-127
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Siderius en Ypma over de ondersteuning van onderwijspersoneel aan kinderen met diabetes

Besluit: Aangenomen.

31497-128
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Siderius over voldoende medische kennis op reguliere scholen om kinderen met een beperking te ondersteunen

Besluit: Verworpen.

31497-129
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP

Motie van de leden Straus en Ypma over een pilot voor scholen die vooroplopen in het hoogbegaafdenonderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-130
Indiener K.C.J. Straus
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Meenen over de belangrijke rol van de geschillencommissie Passend Onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-131
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over een onafhankelijke indicatiestelling voor leerlingen in cluster 1 en 2

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31497-132
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten

Besluit: Aangenomen.

31497-133
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Rog over de kwantitatieve verschillen tussen de regio's in leerlingen met een indicatie in het autistisch spectrum

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31497-134
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA